બંગાળ અને ઝારખંડ નાં નાના નાના ગામો માં જૈનત્વ જાગરણ માટે સરાક ગ્રામ સેવા (10 દિવસની)

 

FOR FIRST 36 GROUPS – (4 members in each group)

Travelling expense up to Rs 5,000 per member will be given by Aayojak

કોણ જોડાઈ શકશે :

શ્રાવક – શ્રાવિકા (પતિ – પત્ની) અથવા 40 વર્ષથી 60 વર્ષની ઉંમરનાં 4 બહેનો નું ગ્રુપ
યોગ્યતા:- રાત્રિભોજન – અભક્ષ્ય ત્યાગ કરનાર તથા શ્રદ્ધા સંપન્ન અને જ્ઞાન સંપન્ન આરાધકો

Note:

એક ગામ માં રેહવાની સાથે આજુ બાજુના નાં બીજા બે ગામમાં સંસ્કરણ અને શિબિર નું આયોજન કરવાનું રહેશે
સેવા આપનાર આરાધકો ને શિખરજી, ક્ષત્રિયકુંડ, કાકંદી, ઋજુવાલિકા તીર્થોની યાત્રા કરાવવામાં આવશે
યોગ્યતા, અનુકૂળતા અને સંજોગો નાં આધારે આવનારા આરાધકો ને ગામ ની ફાળવણી કરવામાં આવશે
જમવાની અને રહેવાની તથા ધનબાદ, પારસનાથ, આસનસોલ થી સરાક ગામ લઇ જવાની વ્યવસ્થા સંસ્થા તરફથી મળશે

Booking: Slots starting from November 2021 till May 2022
(Any 10 days of your choice)
Multiple groups can also come in same month slot, each group will be allocated different area.

Sarak Gram Seva