સમગ્ર મુંબઈ, સુરત, વડોદરા, અમદાવાદ અને જૂનાગઢના તમામ શ્વે. મૂ. જૈન સંઘ મધ્યે ભાવિનું નિર્માણ – સૌ ચાલો પાઠશાળા જઇએ યોજના અંતર્ગત જોડાયેલા 13 વર્ષથી વધુ ઉંમરના – All Boys, Girls and Youth માટે

SYLLABUS
RULES
  • એક ગ્રુપ માં ઓછામાં ઓછા 5 અને વધારેમાં વધારે 8 મેમ્બર જોડાઈ શકશે
  • ભાઈઓ અને બહેનો નું ગ્રુપ અલગ અલગ રહેશે
  • દરેક ગ્રુપના મેમ્બર એકજ સંઘના હોવા જોઈએ – અલગ અલગ સંઘના મેમ્બર ગ્રુપ નહિ બનાવી શકે – એક સંઘ માંથી એક કરતા વધારે ગ્રુપ પણ જોડાઈ શકશે
  • ક્વિઝ ડિસેમ્બર 2019 માં લેવામાં આવશે