ચાલો જૈન શાશન ના ઉજ્જવળ ભાવિ નું નિર્માણ … પંચ પ્રતિક્રમણ વિધિ સહીત કંઠસ્થ .